Menu Zamknij

JESSICA

Administracja prowadzi nabór wspólnot mieszkaniowych chcących skorzystać ze do wsparcia finansowego na realizację inwestycji polegających na kompleksowej termomodernizacji nieruchomości w ramach inicjatywy JESSICA pożyczki nie stanowiących pomocy publicznej.

JESSICA

BGK we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., wdraża ofertę mająca na celu udzieleniem nisko oprocentowanej pożyczki charakteryzującej się brakiem jakichkolwiek opłat i prowizji oraz możliwością sfinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Komitet Inwestycyjny, na podstawie wyników oceny zdolności Inwestora i Projektu, może podjąć decyzję o sfinansowaniu ze środków pożyczki 100% wydatków kwalifikowanych Projektu. Zapraszamy do współpracy wszystkie wspólnoty mieszkaniowe chcące w powyższy sposób wykonać kompleksowe remonty swoich nieruchomości. Oferta również dotyczy wspólnot, które nie mają podpisanych umów o administrowanie z naszą firmą.

O Inicjatywie JESSICA

JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich) – jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inicjatywa ta umożliwia państwom członkowskim finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) dla woj. wielkopolskiego oraz miast na prawach powiatu woj. pomorskiego. Działając jako FROM oferuje inwestorom realizującym projekty miejskie preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA realizowanej ze środków dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 dla w/w województw.