Menu Zamknij

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ulicy Wileńskiej 27 w Słupsku

Print Friendly, PDF & Email

Słupsk, dn. 26.11.2018 r.

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Wileńskiej 27 w Słupsku”

1. Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wileńskiej 27 w Słupsku

2. Przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji wraz termomodernizacją
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wileńskiej 27 w Słupsku w zakresie:
– wymiana wraz z ociepleniem połaci dachu,
– przemurowanie kominów,
– renowacja elewacji frontowych,
– odnowienie wraz z ociepleniem elewacji tylnej,
– ocieplenie ścian zewnętrznych bramy,
– wymiana obróbek blacharskich i parapetów,
– czyszczenie i konserwacja drewnianego okapu,
– wymiana zakwalifikowanej stolarki okiennej w częściach wspólnych,
– izolacja pionowa ścian fundamentowych,
– wzmocnienie fundamentów za pomocą żelbetowej belki obwodowej.
b) Nadzor nad robotami przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia do
kierowania robotami na obiektach zabytkowych.

3. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:
Zamawiający wymaga aby ofert spełnił następujące warunki udziału w konkursie:
a) Posiadał doświadczenie w pracach termomodernizacyjnych i renowacyjnych na
obiektach zabytkowych. Poświadczenie o wykonanych pracach należy załączonych
do oferty.
b) Dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do nadzorowania
robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Kserokopie uprawnień zależy złożyć
wraz z ofertą.
c) Posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej
działalności na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł.

4. Termin realizacji: 01.06.2019 r. – 31.10.2019 r.

5. Kryteria wyboru oferty:Cena: 80%
Okres gwarancji: 20%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny.

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której podana będzie nazwa i adres
oferenta oraz opatrzonej w zapis: Oferta na termomodernizację budynku
wielorodzinnego przy ul. Wileńskiej 27 w Słupsku.
Oferta powinna składać się z :
– formularza ofertowego

– dokumentów poświadczających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
– kosztorysu ofertowego (uproszczonego).

7. Termin i miejsce składania ofert:
NDM Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Mostnika 12/1
76-200 Słupsk
do 10.12.2018 roku do godz. 14:00.

Zapraszamy do składania ofert

Załączniki do pobrania