Menu Zamknij

Ogłoszenie – Zapytanie o cenę – 2019.03.04

Print Friendly, PDF & Email

Słupsk, dn. 04.03.2019 r.

 1. Zamawiający: NDM Zarządzanie Nieruchomościami Urszula Podsiadły w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych (wykaz w załączeniu) zaprasza do złożenia oferty na:
  „Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art.62 pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane tj. „[…]co najmniej raz na 5 lat kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów […]”
 1. Przedmiot zamówienia obejmować ma:
  Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.- Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

  Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:

  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych
  • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia).

  W nawiązaniu do powyższego wskazujemy, że za wyjątkiem określonych powyżej czynności Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa str. 2 i norm (Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).

 1. Warunki udzielenia zamówienia:
  Posiadanie przez Wykonawcę ważnych uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych. Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca każdorazowo sporządzić musi i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wykonania przeglądu pisemny protokół. Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę.
 1. Termin realizacji:
  – 3 miesiące od daty zawarcia umowy
 1. Termin i miejsce składania ofert:
  NDM Zarządzanie Nieruchomościami
  ul. Mostnika 12/1
  76-200 Słupsk
  do 20.03.2019 roku do godz. 14:00.

Załączniki do pobrania