Menu Zamknij

Nadzór inwestorski robót budowlanych realizowanych w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w słupsku

Słupsk, 12.09.2017r. .

 

ZAPYTANIE O CENĘ

NADZÓR INWESTORSKI ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W SŁUPSKU”

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę zgodnie Regulaminem udzielania zamówień w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych poprzez termomodernizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

 1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 8 w Słupsku

działająca przy udziale Partnerów:

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 13 w Słupsku

 2. Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 14 w Słupsku

 3. Wspólnota Mieszkaniowa Bałtycka 1 w Słupsku

 4. Wspólnota Mieszkaniowa Bałtycka 30a w Słupsku

 5. Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 35 w Słupsku

 6. Wspólnota Mieszkaniowa Małachowskiego 30 w Słupsku

 7. Wspólnota Mieszkaniowa Małachowskiego 33-34 w Słupsku

 8. Wspólnota Mieszkaniowa Niemcewicza 21 w Słupsku

 

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego robót budowlanych termomodernizacyjnych 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku. Przybliżona wartość robót budowlanych dla wszystkich budynków wynosi 3.130.780,00 zł brutto.

 2. Zamówienie jest realizowane w podziale na 9 zadań.

 3. Opis specyfiki robót budowlanych:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 8 w Słupsku

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– wymiana połaci dachów wraz z izolacją cieplną,

– ocieplenie stropów kondygnacji podziemnych oraz poddasza,

– wymiana stolarki okiennej

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 13 w Słupsku

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– remont bądź wymiana połaci dachów wraz z izolacją cieplną,

– przemurowanie kominów,

– ocieplenie stropów kondygnacji podziemnych oraz poddasza,

– wymiana stolarki okiennej w piwnicach

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 14 w Słupsku

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– wymiana połaci dachów wraz z izolacją cieplną,

– przemurowanie kominów,

– ocieplenie stropów kondygnacji podziemnych oraz poddasza,

– wymiana stolarki okiennej w piwnicach

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bałtycka 1 w Słupsku

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– ocieplenie stropu poddasza,

– wymiana stolarki okiennej

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bałtycka 30a w Słupsku

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– ocieplenie stropu poddasza,

– wymiana stolarki okiennej

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 35 w Słupsku

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– ocieplenie i remont dachu,

– wymiana stolarki okiennej

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 30 w Słupsku

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– ocieplenie stropów poddasza,

– wymiana stolarki okiennej

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych,

– ocieplenie dachu wraz z remontem jego połaci.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 33-34 w Słupsku

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– ocieplenie stropów poddasza,

– wymiana stolarki okiennej

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niemcewicza 21 w Słupsku

W ramach robót budowlanych w nieruchomości będą wykonane następujące prace modernizacyjne:

– remont wraz z ociepleniem elewacji zewnętrznych,

– ocieplenie i remont dachu,

– wymiana stolarki okiennej

– wymiana stolarki drzwiowej

– izolacja wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i ścian piwnicznych,

– wymiana instalacji odprowadzania wód deszczowych.

– wymiana instalacji elektrycznej i źródeł oświetlenia.

Termin realizacji:

Od 1 października 2017r. do 31 marca 2018r.

Zakres przedmiotu zamówienia:

 1. W zakresie wykonawczym:

– wprowadzenie wykonawców na budowy wraz z przekazaniem placu budowy,

– przygotowanie harmonogramu zadań w uzgodnieniu z wykonawcami i przy akceptacji Zamawiającego,

– pełno branżową kontrolę techniczną budowy w zakresie stosowania właściwych materiałów i urządzeń, wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi polskimi normami we wszystkich branżach występujących na budowie,

– kontrolę stanu zaawansowania prac i płatności za wykonane prace,

– monitorowanie postępu robót w wymiarze rzeczowym i finansowym,

– egzekwowanie uzgodnionego harmonogramu prac,

– weryfikacja zgodności wykonywania poszczególnych etapów robót zgodnie z dokumentacją projektową.

 1. W zakresie odbiorów:

– przeprowadzenie odbiorów wewnętrznych z kontrolą wykonania wymaganych badań i prób oraz wyegzekwowanie od wykonawców odpowiednich certyfikatów, deklaracji i oświadczeń,

– zorganizowanie i przeprowadzenie odbiorów robót zanikających, odbiorów robót częściowych, odbiorów końcowych,

– egzekwowanie usunięcia usterek oraz wad stwierdzonych w trakcie odbiorów,

– nadzór nad wykonawstwem lub opracowaniem dokumentacji powykonawczej (jeśli nastąpi taka konieczność),

– końcowe rozliczenie budów wraz z wystawieniem stosownych dokumentów.

 1. W zakresie środków unijnych:

– prowadzenie inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

– przygotowanie niezbędnych dokumentów na etapie realizacji inwestycji i jej rozliczenia wymaganych przez Lidera Projektu,

– bezwarunkowe przestrzeganie wszelkich wytycznych Instytucji Zarządzającej związanych z przedmiotowym projektem,

– niezwłoczne informowanie drogą pisemną Zamawiającego o wszelkich problemach i zmianach w realizacji projektu w szczególności związanych ze zmianami wpływającymi na harmonogram, kwalifikowalność kosztów lub rozliczenie końcowe inwestycji.

 1. Inne:

– gromadzenie korespondencji i dokumentacji oraz systematyczne przekazywanie oryginałów Zamawiającemu po zakończeniu danej inwestycji lub rozwiązaniu umowy,

– przekazanie Zamawiającemu wszelkich gwarancji, atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane,

– kontrolę prawidłowości wystawionych faktur po odbiorze końcowym robót,

– przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonywanie umowy przez Wykonawców,

– rozliczanie i uzgadnianie wszelkich kwestii związanych z prawidłową realizacją inwestycji.

 1. Kody CPV:

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 – usługi zarządzania budową

 1. Wymagania względem wykonawcy usługi:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

   1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla robót budowlanych których przedmiotem była budowa lub remont budynku wielorodzinnego obejmującego swym zakresem termomodernizację budynku o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda.

   2. spełniają warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują co najmniej:

    • jedną osobę pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do prowadzenia robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wymagane doświadczenie: minimum 3-letnie doświadczenie
     w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w w/w specjalności.

    • jedną osobę pełniącą funkcję posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do prowadzenia robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wymagane doświadczenie: minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w w/w specjalności.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także o osobach uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

  1. Zamawiający przekaże ogłoszenie wraz z załącznikami oraz wyjaśnienia i zmianę treści ogłoszenia na swojej stronie internetowej www.ndm.slupsk.pl.

  2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Aleksandra Junak.

  3. Dane kontaktowe: e-mail: [email protected], tel. 606426204, NDM Zarządzanie Nieruchomościami Urszula Podsiadły, ul. Mostnika 12/1, 76-200 Słupsk.

 1. Opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty

  1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

– wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu którego wzór stanowi załącznik nr 2 wraz dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie ( potwierdzenie realizacji min. 3 usług nadzoru budowlanego oraz wykaz osób pełniących obowiązki inspektorów nadzoru wraz z uprawnieniami budowlanymi i wpisem do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

– wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,

  1. Oferta winna być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim, pod rygorem nieważności.

  2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone.

  3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  4. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia zgodności z oryginałem.

  5. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

  6. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i opisać w następujący sposób:
   koperta zaadresowana na Zamawiającego, opisana nazwą i adresem wykonawcy
   z zaznaczeniem:
   OFERTA – „NADZÓR INWESTORSKI ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W SŁUPSKU”, nie otwierać przed dniem 21.09.2017r. roku godz.: 14:10.

  7. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli nie będzie niezgodna z treścią ogłoszenia i wymogami zamawiającego w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  8. Ofertę należy złożyć w siedzibie administrator nieruchomości tj.

NDM Zarządzanie Nieruchomościami

Ul. Mostnika 12/1

76-200 Słupsk

w terminie do 21.09.2017 roku do godz. 14:00.

  1. Dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

  3. Informacje podane w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcą na ich wniosek.

 1. Opis kryteriów oceny ofert

Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Cena – 100%

Załączniki do pobrania