Menu Zamknij

Ogłoszenie – Badanie jakości wykonania robót budowlanych

Ogłoszenie

Cel zamówienia

Badania mają służyć ocenie jakości wykonania robót budowlanych oraz weryfikacji czy zostały uzyskane cele projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych poprzez termomodernizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku” Badania należy wykonać po zakończeniu prac termomodernizacyjnych dla każdego budynku, w okresie sezonu grzewczego.


Data publikacji ogłoszenia 23-03-2018

Termin składania ofert  04-04-2018

Numer ogłoszenia  2241

Status ogłoszenia Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

NDM Zarządzanie Nieruchomościami
Ul. Mostnika 12/1
76-200 Słupsk
do 04.04.2018 roku do godz. 14:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę :  [email protected]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  Aleksandra Junak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia : 606426204

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

– badanie termowizyjne, zgodnie z normą europejską PN-EN 13187 „Właściwości budynków – jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni”,
– opracowanie audytu energetycznego ex-post dla w/w budynków, audyty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych, (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346)).

Kategoria ogłoszenia: Usługi

Podkategoria ogłoszenia:  Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: pomorskie, Powiat: Słupsk  Miejscowość: Słupsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Badania mają służyć ocenie jakości wykonania robót budowlanych oraz weryfikacji czy zostały uzyskane cele projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych poprzez termomodernizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku” Badania należy wykonać po zakończeniu prac termomodernizacyjnych dla każdego budynku, w okresie sezonu grzewczego.

Przedmiot zamówienia

– badanie termowizyjne, zgodnie z normą europejską PN-EN 13187 „Właściwości budynków – jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni”,
– opracowanie audytu energetycznego ex-post dla w/w budynków, audyty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych, (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346)).
Zamawiający dysponuje audytami energetycznymi budynków opracowanymi na potrzeby realizacji inwestycji oraz wnioskiem o dofinansowanie zawierającym wskaźniki wyznaczone do osiągnięcia wyniku rezultatu projektu.
Dokumentację z wykonanych badań – oddzielnie dla każdego budynku – należy przekazać zamawiającemu w wersji papierowej tj.:
– 2 egzemplarze dla badań termowizyjnych
– 2 egzemplarze dla audytów energetycznych
oraz w wersji elektronicznej:
– 1 egzemplarz dla badań termowizyjnych
– 1 egzemplarzu dla audytu energetycznego.
Dokumenty tekstowe w wersji edytowalnej (*.doc) oraz w formie oryginalnej z pieczęciami (*.pdf)
Rysunki w formatach oryginalnych (*.pdf). oraz w wersji (*.jpg).
Całość nagrana na nośnik elektroniczny np. płyta CD/ DVD/ pendrive.
Prace związane z przeprowadzeniem badań powinny być zorganizowane w terminach wcześniej ustalonych z administratorem budynku.

Kod CPV:  71000000-8

Nazwa kodu CPV:  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Harmonogram realizacji zamówienia

30 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych.
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: Cena — 100%
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami :
Kryterium ceny: Pc = (Cn : Co) x 100 gdzie:
Pc — ilość punktów za cenę (max. 100)
Cn — cena najniższa wśród ofert
Co — cena danego Wykonawcy
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
1) Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu
2) Zawiera najkorzystniejszą cenę.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 8 w Słupsku działająca przy udziale Partnerów: 1.Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 13 w Słupsku 2.Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 14 w Słupsku 3.Wspólnota Mieszkaniowa Bałtycka 1 w Słupsku 4. Wspólnota Mieszkaniowa Bałtycka 30a w Słupsku 5.Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 35 w Słupsku 6. Wspólnota Mieszkaniowa Małachowskiego 30 w Słupsku 7.Wspólnota Mieszkaniowa Małachowskiego 33-34 w Słupsku 8. Wspólnota Mieszkaniowa Niemcewicza 21 w Słupsku

Adres

Szczecińska 8, 76-200 Słupsk, pomorskie , Słupsk

Numer telefonu: 606426204

NIP: 8392685585

Numer naboru

POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17

Zobacz: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2241

Załączniki do pobrania

 • 1 doc formularz ofertowy Szczecińska 8
  formularz ofertowy Szczecińska 8
  Data dodania: 23 marca 2018 19:26 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 22 KB Pobrania: 931
 • 2 doc ogłoszenie Szczecińska 8
  ogłoszenie Szczecińska 8
  Data dodania: 23 marca 2018 19:26 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 18 KB Pobrania: 842
 • 3 pdf Informacja o złożonych ofertach
  Informacja o złożonych ofertach
  Data dodania: 26 kwietnia 2018 00:10 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 188 KB Pobrania: 1025