Menu Zamknij

Ogłoszenie nr 592768-N-2018 z dnia 2018-07-20 r.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku: „Przebudowa placu zabaw w ramach zadania
inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2
przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku, krajowy numer
identyfikacyjny 221114528, ul. Zamkowa 6 , 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. 598424833, e-mail [email protected], faks .
Adres strony internetowej (URL): www.ndm.slupsk.pl
Adres profilu nabywcy: https://edu.slupsk.eu/placowki/504/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne www.ndm.slupsk.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL): Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku ul. Zamkowa 6 76-200 Słupsk

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ndm.slupsk.pl

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:„Przebudowa placu zabaw w ramach zadania
inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul.
Zamkowej 6 w Słupsku” – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.”
Numer referencyjny:2/ZP/PM2/2018
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci
przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Słupsku, na podstawie projektu architektoniczno–budowlanego
zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ „Akcja modernizacja – budowa
placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” opracowanego przez
Marka Rutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Rutkowski – Architekt
ul. Powstańców Warszawskich 1/2 76-200 Słupsk. W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się
wykonać: 1) Rozbiórkę części nawierzchni istniejącego boiska z kostki betonowej – 19,11 m2. 2)
Powiększenie utwardzenia terenu w południowej części działki, z wykorzystaniem kostki z rozbiórki
boiska – 19,11 m2, tj. wykonaniu dojścia od budynku przedszkola do placu zabaw o szerokości 1,5m.
3) Demontaż istniejących stalowych urządzeń zabawowych oraz usunięcie wkopanych opon
samochodowych (demontaż pięciu istniejących urządzeń zabawowych oraz dwóch ławek)- wywóz i
utylizacja. 4) Renowację dwóch istniejących piaskownic poprzez uzupełnienie brakujących elementów
oraz odnowienie istniejących elementów drewnianych 5) Budowę boiska do gry w piłkę z nawierzchni
bezpiecznej o wymiarach 8x16m, należy zastosować nawierzchnię poliuretanową elastyczną w
kolorze zielonym. 6) Boisko należy wyposażyć w dwie bramki do gry w piłkę nożną o wymiarach 70x
208 cm i wysokości 128 cm wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania
7) Ciąg pieszy o szerokości 1,50 m, z szarej kostki betonowej. Wykończenie z obrzeży betonowych o
wym. 8x30x100cm na ławie betonowej klasy B15 – powierzchnia 144,21m2. 8) Nawierzchnię
bezpieczną pod urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy 2 oraz huśtawka bocianie gniazdo na łącznej
powierzchni 114,41 m2. 9) Płot z furtką tj. ogrodzenie stalowe 90mb wys. 100cm wraz z bramą
dwuskrzydłową 124cm + 124cm, oddzielającą plac zabaw od terenu przedszkola oraz furtki w
istniejącym ogrodzeniu od strony północnej. 10) Montaż zakupionych w grudniu 2017r. przez
Przedszkole Miejskie Nr 2 urządzeń zabawowych tj. bujak sprężynowy szt. 4, zestaw zabawowy 1 szt., huśtawka podwójne bocianie gniazdo szt. 1. 11) Zakupie i montażu urządzeń zabawowych tj.: a)
zestaw zabawowy 2 – szt. 1, Zestaw ze stali malowanej proszkowo, z tworzywa HDPE (wypełnienia,
dachy, bariery), zjeżdżalnia z tworzywa HDPE i stali nierdzewnej, liny z rdzeniem stalowym,
elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Wymiary 8,5 x 6,2 m, strefa bezpieczeństwa
12,0 x 9,7 m, wysokość całkowita 3,1 m; b) zjeżdżalnia „słonik” szt. 1, Zestaw ze stali ocynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo; ślizg ze stali nierdzewnej + HDPE; boczki, elementy dekoracyjne
z odpornej na czynniki atmosferyczne płyty polietylenowej – HDPE; podest i stopnie z
antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego; zaślepki z tworzywa – poliamid; wszystkie łączniki i
śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 2,4 x 0,6 m,
strefa bezpieczeństwa 5,9 x 3,6 m, wysokość całkowita 1,5 m; c) samochodzik – bujak na sprężynach
szt. 1, Zestaw ze stali malowanej proszkowo, podstawa z certyfikowanej sprężyny 20 x 200 x 400 mm,
podest z antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego; przejście tubowe – tuba polietylenowa;
siedziska i boczki z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyta polietylenowa – HDPE;
wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne.
Wymiary 2,7 x 1,0 m, strefa bezpieczeństwa 5,7 x 4,0 m wysokość całkowita 1,6 m; d) karuzela szt. 1,
Konstrukcja karuzeli ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, podest z odpornej na
działania czynników atmosferycznych płyta polietylenowa – HDPE; oś karuzeli bezobsługowy system
łożyskowania; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako
nierdzewne. Wymiary ø 1,50 m, strefa bezpieczeństwa ø 5,50 m, wysokość całkowita 0,85 m; e)
zestaw sprawnościowy szt. 1, Konstrukcja oraz elementy metalowe zestawu ze stali ocynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo, „wąż” z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyta
polietylenowa – HDPE; podest z antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego; zaślepki z tworzywa
– poliamid; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako
nierdzewne. Wymiary 5,05 x 4,75 m strefa bezpieczeństwa 8,05 x 7,75 m, wysokość całkowita 1,2 m;
f) zestaw – sklepik z liczydłem i tablicą szt. 1, Konstrukcja z drewna klejonego, boczki i elementy
dekoracyjna z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyta polietylenowa – HDPE; słupy
na stopach, ocynkowanych zabetonowanych w gruncie; wszystkie łączniki i śruby narażone na
działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Gabaryty + strefa bezpieczeństwa 4,1 x 4,1 m,
wysokość całkowita 1,5 m; g) huśtawka wagowa szt. 1, Konstrukcja z impregnowanego drewna
klejonego frezowanego wzdłużnie (90 x 90) oraz stali ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo; siedzisko z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyty polietylenowej –
HDPE; zaślepki z tworzywa – poliamid; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników
atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 3,2 x 0,4 m, strefa bezpieczeństwa 5,2 x 2,4 m, wysokość
całkowita 1,0 m; h) huśtawka wagowa sprężynowa szt. 1, Konstrukcja z impregnowanego drewna
klejonego frezowanego wzdłużnie (90 x 90) oraz stali ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo; podstawa z certyfikowanej sprężyny 20 x 200 x 400 mm; podnóżek i uchwyty ze stali
nierdzewnej; zaślepki z tworzywa – poliamid; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie
czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 1,6 x 0,35 m, strefa bezpieczeństwa 3,6 x
2,35 m, wysokość całkowita 0,8m i) tablica z regulaminem, Konstrukcja ze stali ocynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo; tablica ze sklejki wodoodpornej i płyty kompozytowej; wydruk
na folii monomerycznej z laminatem ochronnym (odporność UV), wszystkie łączniki i śruby narażone
na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 0,05 x 0,55 m, wysokość
całkowita 2,15 m; j) ławki parkowe szt. 5, Konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo; siedzisko i oparcie z drewna klejonego, wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie
czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 0,65 x 1,90 m, wysokość całkowita 0,90 m;
k) kosze na śmieci szt. 2 Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przez korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem: wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników
atmosferycznych ze stali nierdzewnej. Wysokość całkowita 1,0 m, pojemność 35 L; l) stojak
rowerowy szt. 1 ze stali nierdzewnej; ł) płot kratkowy,płotek wykonany z drewna sosnowego w formie
trzech ram heblowanych o przekroju 25 x 55 mm, wsparty na kantówkach 70x70mm osadzonych w
gruncie za pomocą kotew stalowych ocynkowanych 7 x 7 x 75 cm. Drewno zabezpieczone przed
działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciwgrzybicznych i dwukrotnie
malowane lakierobejcą w kolorze dąb. 12) Usunięcie 8 szt. drzew. 13) Wykonać nowe nasadzenia
zieleni tj. drzew, krzewów, bylin i pnączy 14) Trawniki na powierzchni 1574 m2, Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia pod trawnik powinna
być także pozbawiona chwastów.
Główny kod CPV:45212200-8
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45232170-0, 77230000-3
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Nie
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: datazakończenia: 2018-11-30

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Informacje dodatkowe W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunki, o których
mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00
zł,
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: – należycie wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej dwa zamówienia w zakresie wykonywania robót budowlanych związanych z
budową placów zabaw lub zagospodarowaniem terenu w nawierzchnie syntetycznej o wartości nie
mniejszej niż 150.000,00 zł; – skieruje do wykonania zamówienia publicznego min. 1 osobę, która
będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz posiadającą doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót min. 3 lata.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione
wyłącznie jeżeli Wykonawcy wspólnie spełnią warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

PODSTAWY WYKLUCZENIA
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na
podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 2-4 ustawy
Pzp stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ; oryginał oświadczenia; 2) oświadczenie Wykonawcy
dotyczące spełniania warunków udziału składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 22
ust. 1 pkt 2 PZP, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ; oryginał oświadczenia; 3) odpis z właściwego
rejestru lub centralnego ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp 4) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony
pełnomocnik; oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa; 5) w przypadku ustanowienia
pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji
obowiązujące u danego wykonawcy; 7) jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązane podmiotu do
udostępnienia swoich zasobów w celu realizacji zamówienia 8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną w warunku udziału, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w
rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.b) SIWZ; b) wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku
udziału w postepowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w celu potwierdzenia,
że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ (zał. Nr 5); c) dowody
określające czy roboty budowlane (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, w
szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w
rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ; d) wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek
opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ, (zał. Nr 6).

SEKCJA IV: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie
Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Aukcja elektroniczna: nie dotyczy

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: Tak
Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne : nie dotyczy
Informacje na temat dialogu konkurencyjnego: nie dotyczy
Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego: nie dotyczy
Licytacja elektroniczna: nie dotyczy

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania
zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany terminu realizacji robót w przypadku
gdy w okresie realizacji tych robót wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie
robót zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, utrzymujące się przez okres, co
najmniej pięciu następujących po sobie dni, udokumentowane pomiarami wykonanymi na terenie
realizacji robót przez Wykonawcę i potwierdzonymi przez Zamawiającego; w takim przypadku
przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie
spowodowane powyższymi okolicznościami, 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany, w
trakcie realizacji umowy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego zakresie stawki
podatku VAT. 3) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych,
gdy wynagrodzenie przewidziane w umowie ulega zmianie w stosunku do wynagrodzenia końcowego
stwierdzonego kosztorysem powykonawczym; 4) zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po
stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy, w tym kierownika budowy z zastrzeżeniem, że
proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie co najmniej takie
jak określone w SIWZ, 5) zmiany zakresu robót, które Wykonawca będzie prowadził sam i przy
pomocy podwykonawców lub konieczności udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w
sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty w przetargu poprzedzającym
zawarcie niniejszej umowy, 6) zmiany innych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, na
zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z
zastrzeżeniem, że Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podmiot spełnia lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podmiot,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7)

zmiana zakresu robót budowlanych obejmująca zmniejszenie robót do realizacji, przy uwzględnieniu
harmonogramu prac przedstawionego przez wykonawcę, przedmiotowa zmiana nie może powodować
zmniejszenia wartość zamówienia o 20%.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
Zamawiający nie publikuje informacji które zostały zastrzeżone przez Wykonawcę.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca składa oświadczenie o zakresie informacji podlegającej ochronie stanowiących
informacje poufne.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-03, godzina: 09:50,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: język polski
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

 • 1 zip Dokumentacja projektowa
  Dokumentacja projektowa
  Data dodania: 22 lipca 2018 17:31 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 18 MB Pobrania: 871
 • 2 pdf Przedmiar robót
  Przedmiar robót
  Data dodania: 22 lipca 2018 17:32 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 181 KB Pobrania: 888
 • 3 doc SIWZ wraz z załącznikami
  SIWZ wraz z załącznikami
  Data dodania: 22 lipca 2018 17:32 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 89 KB Pobrania: 978
 • 4 pdf Ogłoszenie o zamowieniu nr 592768
  Ogłoszenie o zamowieniu nr 592768
  Data dodania: 22 lipca 2018 17:32 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 313 KB Pobrania: 901
 • 5 pdf Informacja_z_otwarcia_ofert
  Informacja_z_otwarcia_ofert
  Data dodania: 6 sierpnia 2018 14:39 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 226 KB Pobrania: 869
 • 6 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Data dodania: 23 sierpnia 2018 22:59 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 388 KB Pobrania: 874
 • 7 pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500213557
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500213557
  Data dodania: 6 września 2018 18:35 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 204 KB Pobrania: 860