Menu Zamknij

Ogłoszenie nr 584043-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

Print Friendly, PDF & Email

Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku: „Przebudowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 221114528, ul. Zamkowa   6 , 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598424833, e-mail [email protected], faks .
Adres strony internetowej (URL): www.ndm.slupsk.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.ndm.slupsk.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku ul. Zamkowa 6 76-200 Słupsk
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ndm.slupsk.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: w wersji papierowej, w zamkniętych kopertach sporządzone w języku polskim, zgodnie z zakresem i wytycznymi określonymi w SIWZ
Adres: Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku ul. Zamkowa 6 76-200 Słupsk – sekretariat

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„Przebudowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.”
Numer referencyjny: 1/ZP/PM2/2018

Załączniki do pobrania