Menu Zamknij
Print Friendly, PDF & Email

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

13-08-2019

Termin składania ofert

29-08-2019

Numer ogłoszenia

1200705

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Wykonawca składa ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu, jednakże nie krótszym niż 14 dni, liczonym od dnia publikacji ogłoszenia.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie administrator nieruchomości tj.
  NDM Zarządzanie Nieruchomościami,
  ul. Mostnika 12/1, 76-200 Słupsk
  w terminie do 29.08.2019 roku do godz. 14:00
  3. Dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
  4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2019 roku do godz. 14:30 siedzibie administrator nieruchomości.
  6. Informacje podane w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcą na ich wniosek.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

[email protected]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Junak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501151845

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie kompleksowego remontu budynku wielorodzinnego przy ulicy Plac Broniewskiego 11 w Słupsku. Prace budowlane są podzielone na trzy części tj. roboty dekarskie, roboty instalatorskie wodno-kanalizacyjne, roboty ogólnobudowlane.
  2. Zakres zamówienia obejmuje:Część 1: Wymiana połaci dachu wraz z ociepleniem oraz prace towarzyszące
  Zakres prac w części 1 obejmuje:
  – wymiana pokrycia dachowego mansardy z papy,
  – wymiana pokrycia dachowego z dachówki,
  – remont facjatki i lukarny mansardy dolnej
  – wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
  – ocieplenie połaci dachu nad nieocieplonym poddaszem oraz ocieplenie stropu nad adaptacją mieszkań,
  – przemurowanie kominów,
  – wymiana okien połaciowych. Część 2: Remont elewacji budynku wraz z ociepleniem
  Zakres prac w części 2 obejmuje:
  – remont i ociepleniem ścian elewacyjnych powyżej cokołu,
  – remont balkonu wraz z usunięciem mostków termicznych,
  – izolacja przeciw wodna pozioma i pionowa ścian fundamentowych oraz ścian cokołu,
  – montaż nawiewów w piwnicach.Część 3: Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
  Remont polegać będzie na wymianie 2 pionów kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur żeliwnych na piony z rur PCV oraz wymiana 2 pionów wody zimnej w tym poziomy wody w piwnicy prowadzone pod sufitem do wodomierza.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, przedmiar robót oraz wzór umowy stanowiące załączniki do ogłoszenia.3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, w całości bądź części, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) zakresu zamówienia jaki zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz z podaniem przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym zakresu zamówienia, który ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.4. Wspólny słownik zamówień CPV dla wszystkich części zamówienia:Część 1:
  45000000-7 Roboty budowlane
  45320000-6 Roboty izolacyjne
  45261910-6 Naprawa dachówCzęść 2:
  45000000-7 Roboty budowlane
  45320000-6 Roboty izolacyjne
  45410000-4 Tynkowanie
  45442110-1 Malowanie budynkówCzęść 3:
  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

  5. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy uznać, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i ma charakter przykładowy a ich określenie ma na celu wskazanie oczekiwanych parametrów technicznych, przy czym zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca składając ofertę informuję Zamawiającego o zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych, załączając specyfikację techniczną potwierdzającą tę równoważność.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Słupsk Miejscowość: Słupsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy na roboty budowlane w zakresie kompleksowego remontu budynku wielorodzinnego przy ulicy Plac Broniewskiego 11 w Słupsku. Prace budowlane są podzielone na trzy części tj. roboty dekarskie, roboty instalatorskie wodno-kanalizacyjne, roboty ogólnobudowlane.

Przedmiot zamówienia

 1. Zakres zamówienia obejmuje:Część 1: Wymiana połaci dachu wraz z ocieplenie oraz prace towarzyszące
  Zakres prac w części 1 obejmuje:
  – wymiana pokrycia dachowego mansardy z papy,
  – wymiana pokrycia dachowego z dachówki,
  – remont facjatki i lukarny mansardy dolnej
  – wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
  – ocieplenie połaci dachu nad nieocieplonym poddaszem oraz ocieplenie stropu nad adaptacją mieszkań,
  – przemurowanie kominów,
  – wymiana okien połaciowych.Część 2: Remont elewacji budynku wraz z ociepleniem
  Zakres prac w części 2 obejmuje:
  – remont i ociepleniem ścian elewacyjnych powyżej cokołu,
  – remont balkonu wraz z usunięciem mostków termicznych,
  – izolacja przeciw wodna pozioma i pionowa ścian fundamentowych oraz ścian cokołu,
  – montaż nawiewów w piwnicach.Część 3: Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
  Remont polegać będzie na wymianie 2 pionów kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur żeliwnych na piony z rur PCV oraz wymiana 2 pionów wody zimnej w tym poziomy wody w piwnicy prowadzone pod sufitem do wodomierza.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, przedmiar robót oraz wzór umowy stanowiące załączniki do ogłoszenia.3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, w całości bądź części, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) zakresu zamówienia jaki zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz z podaniem przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym zakresu zamówienia, który ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.4. Wspólny słownik zamówień CPV dla wszystkich części zamówienia:Część 1:
  45000000-7 Roboty budowlane
  45320000-6 Roboty izolacyjne
  45261910-6 Naprawa dachówCzęść 2:
  45000000-7 Roboty budowlane
  45320000-6 Roboty izolacyjne
  45410000-4 Tynkowanie
  45442110-1 Malowanie budynkówCzęść 3:
  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

  5. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy uznać, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i ma charakter przykładowy a ich określenie ma na celu wskazanie oczekiwanych parametrów technicznych, przy czym zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca składając ofertę informuję Zamawiającego o zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych, załączając specyfikację techniczną potwierdzającą tę równoważność.

  Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie realizowane jest w 3 częściach. Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość części.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot umowy należy realizować w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:
Dla części nr 1:
– w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonywaniu robót budowlanych w zakresie remontów dachów budynków o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde,
Dla części nr 2:
– w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonywaniu robót budowlanych w zakresie remontów elewacji budynków o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde,
Dla części nr 3:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:
Dla części nr 1:
– dysponuje co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub posiadający uprawienia tożsame do wskazanych uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Dla części nr 2:
– dysponuje co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub posiadający uprawienia tożsame do wskazanych uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Dla części nr 3:
– dysponuje co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub posiadający uprawienia tożsame do wskazanych uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 1. b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:
  Dla części na 1: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: 100 000,00 PLN.
  Dla części na 2: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: 100 000,00 PLN.
  Dla części na 3: nie stawia z tym zakresie warunku.

Dodatkowe warunki

Wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz na zdolności technicznej i zawodowej innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt II muszą być spełnione łącznie, a dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa jeden z nich albo wszyscy wspólnie.
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, winien spełniać warunku udziału w postępowaniu łącznie dla części na które składa ofertę.

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności cen podlegających ocenie, na podstawie których dokonano jej wyboru.
Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:
– zmiany harmonogramu wykonania robót w miarę potrzeb z zastrzeżeniem terminu końcowego, zaktualizowany harmonogram bez zmiany terminu końcowego nie wymaga wprowadzenia aneksu, a jedynie zgody Zamawiającego,
– zmiany terminu realizacji robót:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej powodującej obiektywną niemożliwość realizacji umowy w określonym terminie,
b) decyzji ZAMAWIAJĄCEGO zmieniającymi termin zakończenia robót w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
c) napotkania na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane, warunków fizycznych bądź przedmiotów mających wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego,
d) konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w dokumentacji, a które ze względu na swoje rozmiary i zakres mogą spowodować przesunięcie terminu zakończenia robót,
– wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania treści umowy do obowiązującego prawa;
– zmiany osób uprawnionych do koordynowania, kontroli oraz odbiorów prac będących przedmiotem umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zasada oceny dokumentów będzie odbywać się na warunkach: spełnia – nie spełnia, tj. z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki zostały spełnione.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć razem z ofertą :
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
2) Dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania, wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
a) Wykaz osób stanowiących kardą techniczną, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości robót i kierowanie robotami budowlanymi.
b) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału bądź kopi poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

III. Kryteria oceny oferty
1. Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
– cena,
– okres gwarancji,
– termin realizacji zamówienia.
2. Opis kryterium cena:
Cena ofertowa to całkowite wynagrodzenia brutto, podane w formie ryczałtu i zawierać w sobie wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przy szacowaniu ceny ryczałtowej Wykonawca winien mieć świadomość, że ten rodzaj wynagrodzenia nie może podlegać podwyższeniu na etapie realizacji umowy, nawet w przypadku wystąpienia rodzajów i kosztów, które wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty. ( art. 632 ustawy kodeks cywilny Dz. U. 2016, poz. 380 z późniejszymi zmianami).
Cenę ofertową należy obliczyć łącznie z podatkiem VAT, dla robót budowlanych z Vat 8%.
Cenę oferty należy obliczyć i podać zgodnie z polskim systemem płatniczym z dokładnością zaokrągleń do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
3. Opis kryterium okres gwarancji.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na wbudowywane materiały budowlane oraz zrealizowane roboty budowlane. Okres gwarancji winien być racjonalny, przy uwzględnieniu możliwości dochodzenia roszczeń z jej tytułu przez Wspólnotę mieszkaniową. Szczegółowe warunki obowiązywania gwarancji określają przepisy kodeksu cywilnego. Minimalna długość okresu gwarancji wynosi 36 miesiące, a maksymalny 72 miesiące.
4. Opis kryterium termin realizacji zamówienia.
Wykonawca w swej ofercie określa czas w jakim deklaruje się zrealizować zamówienie. Zamawiający w ogłoszeniu wskazuje maksymalny termin w jaki zamówienie winno zostać zrealizowane. Wykonawca składając ofertę, przy uwzględnieniu swoich możliwości organizacyjnych i technicznych określa w skali miesięcy. Zastrzega się, iż maksymalny okres realizacji zamówienia wynosi 9 miesięcy, a minimalny 2 miesiące, dla każdej części zamówienia. Czas realizacji liczony jest od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom w ogłoszeniu oraz zawiera najkorzystniejszy bilans ceny, okresu gwarancji i terminu realizacji zamówienia, uzyskując tym samym najwyższą ilość punktów liczoną metodologią zgodną z pkt. III.

IV. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert.
1. Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
cena – 60%
okres gwarancji– 20%
termin realizacji zamówienia – 20%

Wskazane w niniejszym punkcie wagi punktowe oraz kryteria oceny ofert należy stosować do każdej z części zamówienia.

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Kryterium ceny (Pc): ocenie zostanie poddana cena ofertowa brutto, za którą wykonawca deklaruje się zrealizować zamówienie.
Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg wzoru:
Pc = (Cn / Co) x 60
gdzie:
Pc – ilość punktów za cenę (max. 60)
Cn – cena najniższa wśród ofert
Co – cena danego Wykonawcy
Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalnie 60 pkt, kolejne oferty otrzymają punkty zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym powyższej.
b) Kryterium termin gwarancji (Tg) – ocenie zostanie poddany okres na jaki wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane. Zastrzega się, iż maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące, a minimalny 32 miesięcy.
Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg wzoru:
Tg= (Tb/Tn )x 20
Tg- ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium termin gwarancji (max.20)
Tb – termin gwarancji badanej oferty
Tn – najdłuższy termin spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Oferta, która zawierająca najdłuższy termin gwarancji otrzyma 20 pkt. kolejne oferty otrzymają punkty zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym powyższej.
c) Kryterium termin realizacji zamówienia (Tr) – ocenie zostanie poddany okres w jakim wykonawca deklaruje zrealizować zamówienie. Zastrzega się, iż maksymalny okres realizacji zamówienia wynosi 9 miesięcy, a minimalny 2 miesiące.
Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg wzoru:
Tr= (Tn/Tb )x 20
Tr- ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium termin realizacji zamówienia (max.20)
Tb – termin badanej oferty
Tn – najkrótszy termin spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Oferta, która zawierająca najkrótszy termin realizacji zamówienia otrzyma 20 pkt. kolejne oferty otrzymają punkty zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym powyższej.

2. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Punkty otrzymane w kryterium cena, okres gwarancji i termin realizacji podlegają sumowaniu (P=Pc+Tg+Tr). Suma punktów wskazuje wynik oceny oferty.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuci ofertę jeśli będzie ona niezgodna z treścią ogłoszenia i wymogami Zamawiającego w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, nie może być powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym oraz osobami wykonującymi czynności związane z procedurą wyboru oferty.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

MIASTO SŁUPSK

Adres

 1. Zwycięstwa 3

76-200 Słupsk

pomorskie , Słupsk

Numer telefonu

598488225

Fax

598423583

NIP

8391005507

Tytuł projektu

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska

Numer projektu

RPPM.08.01.02-22-0001/17-00

Inne źródła finansowania

Część 1 będzie finansowana z dotacji w ramach w/w konkursu i umowy oraz środków własnych.
Część 2 będzie finansowana z kredytu bankowego
Cześć 3 będzie finansowana ze środków własnych

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200705

fotografia: Google Maps

Załączniki do pobrania