Menu Zamknij

Remont budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Mostnika 12 w Słupsku – 12.01.2021

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady
konkurencyjności zgodnie z ustawą kodeks cywilny i Regulaminem udzielania zamówień
w ramach projektu pn. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru
Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”

Nazwa postępowania:

„Remont budynku wielorodzinnego
Wspólnoty Mieszkaniowej Mostnika 12 w Słupsku”

I. Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 12 w Słupsku

Adres:
Ul. Michała Mostnika 12,
76-200 Słupsk

NIP: 8392669617
Regon: 771266583

Adres do korespondencji:
NDM Zarządzanie Nieruchomościami
Ul. Mostnika 12/2
76-200 Słupsk
e-mail: [email protected]
telefon: 606426204

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu budynku
wielorodzinnego przy ulicy Michała Mostnika 12 w Słupsku. Prace budowlane obejmują:
– odnowienie elewacji wraz z uzupełnieniem tynków i malowaniem,
– remont balkonów wraz z wymianą balustrad.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, przedmiar robót oraz
wzór umowy stanowiące załączniki do ogłoszenia.

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie
zamówienia podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. W przypadku
powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, w całości bądź części, Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) zakresu zamówienia jaki
zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz z podaniem przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców. W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym zakresu
zamówienia, który ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość
zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.

3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie danych zawartych w ofercie,
w tym projekcie budowlanym oraz zawartej umowy.

4. Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane wynosi 36 miesięcy.

5. W przypadku wskazania w ogłoszeniu oraz załącznikach do ogłoszenia znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz
systemów odniesienia, dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w
stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze
robót pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w ogłoszeniu oraz będą zgodne pod względem:
a. Rodzajów i właściwości fizycznych,
b. Charakteru użytkowego – tożsamość funkcji,
c. Charakterystyki materiałowej – rodzaj i jakość materiałów,
d. Parametrów technicznych – wytrzymałość, trwałość, dane techniczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje,
e. Parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f. Standardów emisyjnych,

Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, sprzętu lub rozwiązań równoważnych
pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub
lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w ogłoszeniu. Zamawiający informuje, że
w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla
Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów muszą
posiadać minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.:
wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień , przeznaczenie materiałów i urządzeń,
estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez
Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny
produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na
poziomie parametrów wskazanego produktu.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych
dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.

6. Wspólny słownik zamówień CPV dla wszystkich części zamówienia:

45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynków
45443000-4 Roboty elewacyjne

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny ich spełnienia.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej ,
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunków w tym
zakresie.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy
wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w
wysokości co najmniej: 150 000,00 PLN.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy
wykaże, że:
– w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej trzy
zamówienia polegające na wykonywaniu robót budowlanych w zakresie remontów
elewacji budynków o wartości zamówienia nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto
każde.
– dysponuje co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależy do właściwej
Izby Samorządu Zawodowego lub posiadający uprawienia tożsame do wskazanych
uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3. Wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz na zdolnościach
technicznych i zawodowych innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego
łączącego go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia warunki
określone w pkt 2 muszą być spełnione łącznie, a dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu składa jeden z nich albo wszyscy wspólnie.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów
i oświadczeń, wyszczególnionych w pkt. 8, przedłożonych przez Wykonawcę wraz
z ofertą.
6. Zamawiający dopuszcza możliwości jednokrotnego wezwania wykonawcy do uzupełnienia
dokumentów i do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty.
7. Zasada oceny dokumentów będzie odbywać się na warunkach: spełnia – nie spełnia, tj.
z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki zostały
spełnione.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć razem z ofertą :
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi
załącznik do ogłoszenia, wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie warunków
udziału w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, wraz z podaniem ich zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania, wraz
z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
a) Wykaz osób stanowiących kardę techniczną, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakość
robót i kierowanie robotami budowlanymi.
b) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony o
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

9. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie
oryginału bądź kopi poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
10. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli będzie ona niezgodna z treścią ogłoszenia i wymogami
Zamawiającego w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

IV. Kryteria oceny oferty

1. Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
– cena,
– okres gwarancji,
2. Opis kryterium cena:
Cena ofertowa to całkowite wynagrodzenia brutto, podana w formie ryczałtu, zawierająca
wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przy szacowaniu ceny
ryczałtowej Wykonawca winien mieć świadomość, że ten rodzaj wynagrodzenia nie może
podlegać podwyższeniu na etapie realizacji umowy, nawet w przypadku wystąpienia rodzajów
i kosztów, które wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty. ( art. 632
ustawy kodeks cywilny Dz. U. 2016, poz. 380 z późniejszymi zmianami).
Cenę ofertową należy obliczyć łącznie z podatkiem VAT, dla robót budowlanych z Vat 8%.
Cenę oferty należy obliczyć i podać zgodnie z polskim systemem płatniczym z dokładnością
zaokrągleń do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
3. Opis kryterium okres gwarancji.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na wbudowywane materiały budowlane oraz
zrealizowane roboty budowlane. Okres gwarancji winien być racjonalny, przy uwzględnieniu
możliwości dochodzenia roszczeń z jej tytułu przez Wspólnotę mieszkaniową. Szczegółowe
warunki obowiązywania gwarancji określają przepisy kodeksu cywilnego. Minimalna długość
okresu gwarancji wynosi 36 miesiące, a maksymalny 72 miesiące.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom w ogłoszeniu oraz zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji
uzyskując tym samym najwyższą ilość punktów liczoną metodologią zgodną w rozdziale VI.

V. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny ofert.

1. Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
cena – 60%
okres gwarancji– 40%

VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
oceny oferty.

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Kryterium ceny (Pc): ocenie zostanie poddana cena ofertowa brutto, za którą
wykonawca deklaruje się zrealizować zamówienie.

Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg wzoru:
Pc = (Cn / Co) x 60
gdzie:
Pc – ilość punktów za cenę (max. 60)
Cn – cena najniższa wśród ofert
Co – cena danego Wykonawcy
Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalnie 60 pkt, kolejne oferty otrzymają
punkty zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym powyższej.
b) Kryterium termin gwarancji (Tg) – ocenie zostanie poddany okres na jaki wykonawca
udziela gwarancji na roboty budowlane. Zastrzega się, iż maksymalny okres gwarancji
wynosi 72 miesiące, a minimalny 36 miesięcy.

Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg wzoru:
Tg= (Tb/Tn )x 40
Tg- ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium termin gwarancji
(max.40)
Tb – termin gwarancji badanej oferty
Tn – najdłuższy termin spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Oferta, która zawiera najdłuższy termin gwarancji otrzyma 40 pkt. kolejne oferty
otrzymają punkty zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym powyższej.

2. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Punkty otrzymane w kryterium cena i okres gwarancji podlegają sumowaniu (P=Pc+Tg).
Suma punktów wskazuje wynik oceny oferty.

VII. Termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu, jednakże nie krótszym niż
14 dni, liczonym od dnia publikacji ogłoszenia.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie administratora nieruchomości tj.
NDM Zarządzanie Nieruchomościami,
ul. Mostnika 12/2, 76-200 Słupsk
w terminie do 27.01.2021 roku do godz. 14:00
3. Dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert zostaną zwrócone bez
otwierania.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2021 roku do godz. 14:30 siedzibie administratora
nieruchomości.
6. Informacje podane w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym
Wykonawcą na ich wniosek.

VIII. Termin realizacji umowy

Przedmiot umowy należy realizować w terminie do 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

IX. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.

1. Wykonawca, nie może być powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym oraz osobami
wykonującymi czynności związane z procedurą wyboru oferty.
2. Lista osób wchodzących w skład zespołu przygotowującego i przeprowadzającego
postępowanie stanowi załącznik do ogłoszenia nr 8.
3. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o powiązaniach osobowych i kapitałowych
stanowiącego załącznik nr 7 do ogłoszenia.

X. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje
się możliwość zmiany takiej umowy.

1. Zamawiający informuje, że umowa o udzielenie zamówienia będzie zawarta zgodnie
z treścią i na warunkach określonych we wzorze umowy.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
w szczególności cen podlegających ocenie, na podstawie których dokonano jej wyboru.
4. Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:
– zmiany harmonogramu wykonania robót w miarę potrzeb z zastrzeżeniem terminu
końcowego, zaktualizowany harmonogram bez zmiany terminu końcowego nie wymaga
wprowadzenia aneksu, a jedynie zgody Zamawiającego,
– zmiany terminu realizacji robót:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej powodującej obiektywną niemożliwość
realizacji umowy w określonym terminie,
b) decyzji ZAMAWIAJACEGO zmieniającymi termin zakończenia robót w związku
z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
c) napotkania na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane, warunków
fizycznych bądź przedmiotów mających wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego,
d) konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w dokumentacji, a
które ze względu na swoje rozmiary i zakres mogą spowodować przesunięcie terminu
zakończenia robót,
– wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania treści umowy do
obowiązującego prawa;
– zmiany osób uprawnionych do koordynowania, kontroli oraz odbiorów prac będących
przedmiotem umowy.

XI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XII. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XIII. Informacja o planowanych zamówieniach

Zamawiający nie planuje udzielić zamówień, dodatkowych i uzupełniających

XIV. Inne informacje niezbędne do przygotowania oferty

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zamawiający poinformuje pisemnie wykonawców o wyniku postępowania, a wykonawcę
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o terminie zawarcia umowy.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie przez wykonawcę uprawnień budowlanych
osób wskazanych w wykazie osób jako pełniące obowiązki kierownika budowy.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
Zamawiający ustala, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wymieniane
między Zamawiającym, a Wykonawcami będą w postępowaniu przekazywane pisemnie,
drogą elektroniczną na adres mail: [email protected], bądź papierowo na adres: NDM
Zarządzanie Nieruchomościami, ul. Mostnika 12/1, 76-200 Słupsk. Osobami uprawnionymi
przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są pani Aleksandra Junak.
5. Zamawiający opublikuje ogłoszenie wraz z załącznikami oraz wyjaśnienia i zmianę treści
ogłoszenia na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz
www.ndm.slupsk.pl.
6. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu do składania ofert.
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i opisać w następujący sposób:
koperta zaadresowana na Zamawiającego, opisana nazwą i adresem wykonawcy
z zaznaczeniem: OFERTA – „Remont budynku wielorodzinnego
Wspólnoty Mieszkaniowej Mostnika 12 w Słupsku” – nie otwierać przed dniem
27.01.2021 roku godz. 14:30.

Pełna treść, formularze i załączniki w dokumentach poniżej.

Załączniki do pobrania