Menu Zamknij
Print Friendly, PDF & Email

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia
02-06-2019

Termin składania ofert
18-06-2019

Numer ogłoszenia
1188307

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie administrator nieruchomości tj.
NDM Zarządzanie Nieruchomościami,
ul. Mostnika 12/1, 76-200 Słupsk
w terminie do 18.06.2019 roku do godz. 14:00.

Forma pisemna, w języku polskim.
Dla oceny zachowania powyższego terminu ma znaczenie data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
[email protected]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Aleksandra Junak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
606426204

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu budynku
wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego 36 w Słupsku.
2. Zakres zamówienia obejmuje: – remoncie elewacji budynku,
– remontu klatki schodowej
– wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz wzór
umowy stanowiące załączniki do ogłoszenia.
3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek
osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wykonawca może
powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej zgody
Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia
podwykonawcy, w całości bądź części, Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) zakresu zamówienia jaki zamierza
powierzyć podwykonawcy, wraz z podaniem przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców. W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym zakresu
zamówienia, który ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna,
że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
4. Wspólny słownik zamówień CPV dla wszystkich części zamówienia:
45000000-7 Roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynków

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Słupsk Miejscowość: Słupsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych obejmujących renowacje budynku
wielorodzinnego w Słupsku.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu budynku
wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego 36 w Słupsku.
2. Zakres zamówienia obejmuje: – remoncie elewacji budynku,
– remontu klatki schodowej i
– wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz wzór
umowy stanowiące załączniki do ogłoszenia.
3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek
osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wykonawca może
powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej zgody
Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia
podwykonawcy, w całości bądź części, Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) zakresu zamówienia jaki zamierza
powierzyć podwykonawcy, wraz z podaniem przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców. W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym zakresu
zamówienia, który ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna,
że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
4. Wspólny słownik zamówień CPV dla wszystkich części zamówienia:
45000000-7 Roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynków

Kod CPV
45000000-7

Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia
brak

Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.
Załączniki
• Przedmiar robót
• Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z załącznikami

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:
– w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej
dwa zamówienia polegające na wykonywaniu robót budowlanych w zakresie
remontów elewacji budynków wielorodzinnych o wartości zamówienia nie
mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde.

Potencjał techniczny
brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:
– dysponuje co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej oraz przynależy do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: 100 000,00 PLN.

Dodatkowe warunki
brak

Warunki zmiany umowy
4. Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:
– zmiany terminu realizacji robót:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej powodującej obiektywną niemożliwość
realizacji umowy w określonym terminie,
b) decyzji ZAMAWIAJACEGO zmieniającymi termin zakończenia robót w
związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi,
c) napotkania na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane,
warunków fizycznych bądź przedmiotów mających wpływ na wydłużenie procesu
inwestycyjnego, d) konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w
dokumentacji, a które ze względu na swoje rozmiary i zakres mogą spowodować
przesunięcie terminu zakończenia robót,
– zmiana zakresu robót, która wynika z konieczności wykonania robót
dodatkowych bądź zamiennych, jednakże wartości tych robót nie może być
większa niż 10% wartości umowy podstawowej,
– wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania treści umowy do
obowiązującego prawa;
– zmiany osób uprawnionych do koordynowania, kontroli oraz odbiorów prac
będących przedmiotem umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć razem z ofertą :
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu którego wzór
stanowi załącznik do ogłoszenia, wraz z dokumentami poświadczającymi
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
2) Dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich zakresu, wartości, daty i miejsca
wykonania, wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
a) Wykaz osób stanowiących kardą techniczną, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości
robót i kierowanie robotami budowlanymi.
b) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
c) Dowód wpłaty za polisę OC.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje udzielić zamówień, dodatkowych i uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny oferty
1. Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami:
– najniższa cena, – najdłuższy termin gwarancji.

2. Opis kryterium najniższa cena:
Cena ofertowa to całkowite wynagrodzenia brutto, podane w formie ryczałtu i
zawierać w sobie wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.
Przy szacowaniu ceny ryczałtowej Wykonawca winien mieć świadomość, że ten
rodzaj wynagrodzenia nie może podlegać podwyższeniu na etapie realizacji
umowy, nawet w przypadku wystąpienia rodzajów i kosztów, które wykonawca nie
mógł przewidzieć w momencie składania oferty. ( art. 632 ustawy kodeks cywilny
Dz. U. 2016, poz. 380 z późniejszymi zmianami).
Cenę ofertową należy obliczyć łącznie z podatkiem VAT, dla robót budowlanych z
Vat 8%.
Cenę oferty należy obliczyć i podać zgodnie z polskim systemem płatniczym z
dokładnością zaokrągleń do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

3. Opis kryterium najdłuższy okres gwarancji.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na wbudowywane materiały budowlane oraz
zrealizowane roboty budowlane. Okres gwarancji winien być racjonalny, przy
uwzględnieniu możliwości dochodzenia roszczeń z jej tytułu przez Wspólnotę
mieszkaniową. Szczegółowe warunki obowiązywania gwarancji określają przepisy
kodeksu cywilnego. Minimalna długość okresu gwarancji wynosi 24 miesiące, a
maksymalny 72 miesiące.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom w ogłoszeniu oraz zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i
terminu gwarancji, uzyskując tym samym najwyższą ilość punktów liczoną
metodologią zgodną z pkt. III.

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny ofert.
1. Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami:
Najniższa cena – 80%
Najdłuższy termin gwarancji– 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
oferty.

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi
zasadami:
a) Kryterium ceny (Pc): ocenie zostanie poddana cena ofertowa brutto, za którą
wykonawca deklaruje się zrealizować zamówienie.
Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg wzoru:
Pc = (Cn / Co) x 80
gdzie:
Pc – ilość punktów za cenę (max. 80) Cn – cena najniższa wśród ofert
Co – cena danego Wykonawcy
Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalnie 80 pkt, kolejne oferty otrzymają
punkty zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym powyższej.
b) Kryterium termin gwarancji (T) – ocenie zostanie poddany okres na jaki
wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane. Zastrzega się, iż maksymalny
okres gwarancji wynosi 72 miesiące, a minimalny 24 miesięcy.
Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg wzoru:
T= (Tb/Tn )x 20
T- ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium termin gwarancji
(max.20)
Tb – termin gwarancji badanej oferty
Tn – najdłuższy termin spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Oferta, która zawierająca najdłuższy termin gwarancji otrzyma 20 pkt. kolejne
oferty otrzymają punkty zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym
powyższej.
2. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Punkty otrzymane w kryterium cena i termin gwarancji podlegają sumowaniu
(P=Pc+T). Suma punktów wskazuje wynik oceny oferty.

Wykluczenia
Wykonawca, nie może być powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym oraz
osobami wykonującymi czynności związane z procedurą wyboru oferty.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa
MIASTO SŁUPSK

Adres
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
pomorskie , Słupsk

Numer telefonu
598488383

Fax
598423583

NIP
8391005507

Tytuł projektu
Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego
Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska

Numer projektu
RPPM.08.01.02-22-0001/17-00

Inne źródła finansowania
Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej

Załączniki do pobrania

 • 1 pdf przedmiar Woj Polskiego 36
  przedmiar Woj Polskiego 36
  Data dodania: 4 czerwca 2019 13:14 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 2 MB Pobrania: 1120
 • 2 zip WOJSKA POLSKIEGO 36 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  WOJSKA POLSKIEGO 36 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Data dodania: 4 czerwca 2019 13:15 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 790 KB Pobrania: 833
 • 3 pdf Informacja o wyniku postępowania
  Informacja o wyniku postępowania
  Data dodania: 22 lipca 2019 21:08 Dodany przez: Redaktor strony Wielkość pliku: 305 KB Pobrania: 1157