Napisany przez dnia

Zapytanie cenowe – Wspólnota Mieszkaniowa Żeromskiego 3 w Słupsku

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Żeromskiego 3 w Słupsku
zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia: prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na kompleksowym remoncie wraz z ociepleniem budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 3 w Słupsku

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:
  posiadają uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych i uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależną do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
  w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania tj. wykonawcy w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: do dnia 26.08.2015r. w siedzibie administratora NDM Zarządzanie nieruchomościami przy ul. Mostnika 12/ 1 w Słupsku.
 4. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Urszula Podsiadły, Zarządca Nieruchomości.
 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.
 7. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%
 9. …………………………………………..
  W niniejszym postępowaniu oferentom nie przysługują protesty ani odwołania. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podawania przyczyny.

Nasze Usługi

Responsive

Zarządzanie - administrowanie

„NDM Zarządzanie Nieruchomościami" z powodzeniem od wielu lat działa na słupskim rynku nieruchomości. Przez długie lata firma, w szczególności, specjalizowała się w obsłudze technicznej nieruchomości
Retina Ready

Monitoring

Profesjonalnie zajmujemy się szeroko pojętą elektroniką. Dysponując specjalistycznym sprzętem, doświadczeniem oraz wiedzą jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom z dziedziny elektroniki, automatyki oraz informatyki.
SEO Ready

Projekty i nadzór

Główną działalnością firmy jest szeroko rozumiane projektowanie sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Responsive

Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane budynków i budowli. Roczne i pięcioletnie przeglądy konstrukcyjno-budowlane. Przeglądy techniczne obiektów wielkopowierzchniowych
Retina Ready

Utrzymanie porządku

Świadczymy usługi utrzymania czystości i porządku w zakresie sprzątania wewnątrz budynków, w tym: klatek schodowych, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, dezynfekcja wind; sprzątania terenów zewnętrznych, ulic, placów.
SEO Ready

Pielęgnacja zieleni

Utrzymanie terenów zielonych (m.in. koszenie, przycinanie krzewów i żywopłotów, pielęgnacja rabat kwiatowych), prześwietlania drzew i krzewów