Wpisy

Napisany przez dnia

Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie – Kompleksowy remont budynku wraz z ociepleniem Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 3 w Słupsku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Zawiadomienie:

www.ndm.slupsk.pl

Słupsk: Kompleksowy remont budynku wraz z ociepleniem Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 3 w Słupsku Numer ogłoszenia: 205642 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015

Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie

W Załączeniu

Napisany przez dnia

Kompleksowy remont budynku wraz z ociepleniem Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 3 w Słupsku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ndm.slupsk.pl

Słupsk: Kompleksowy remont budynku wraz z ociepleniem Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 3 w Słupsku Numer ogłoszenia: 205642 – 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: NDM Zarządzanie Nieruchomościami Urszula Podsiadły , ul. Mostnika 12/1, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 501151845.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndm.slupsk.plSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy remont budynku wraz z ociepleniem Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 3 w Słupsku.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowy remont budynku wspólnoty mieszkaniowej Żeromskiego 3 w Słupsku w zakresie: – izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych, – ocieplenia i odnowienie elewacji frontowej, – remont balkonów, – remont elewacji tylnej – wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych, – remont dachu z wymiana pokrycia dachowego, – ocieplenie strony ostatniej kondygnacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiar robót i umowa o wykonanie robót budowlanych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 4. Zakres prac obejmuje również prace towarzyszące i roboty tymczasowe takie jak: organizację, zabezpieczenie i dozór robót oraz placu budowy przez cały okres wykonywania robót (od przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót włącznie), montaż i rozbiórkę rusztowań rurowych, wykonanie zastaw i daszków ochronnych i zabezpieczających nad wejściami do budynków i do lokali użytkowych, wywóz i utylizację gruzu i innych odpadów, zabezpieczenie chodnika przed upadkiem materiałów budowlanych lub rozbiórkowych, wygrodzenie terenu, uzyskanie pozwolenia na zajęcie chodnika i koszt zajęcia chodnika. Koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej. 5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem, minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów, produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta dostawcy lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 6.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania Umowy. W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Urszulą Podsiadły tel. 501151845. 7.Projekt współfinansowany ze Śródków Inicjatywy JESSICA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 8.Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11.Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 12.Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 13.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie Formularzu Oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 14.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania Śródków z Inicjatywy Jessica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013..
 • II.1.5)
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 • II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zarządca nieruchomości – Wspólnota Mieszkaniowa.
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMInformacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.2) ZALICZKI
 • III.1) WADIUM
 • II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.
 • II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 • II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.44.00.00-3, 45.41.00.00-4, 45.26.13.20-3, 45.50.00.00-1.
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 9.1. niniejszej SIWZ.
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  • Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 9.1. niniejszej SIWZ
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  • Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sytuacji, kiedy wykaże że dysponuje co najmniej: Kierownik budowy – niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Wykonawca będzie obowiązany zaangażować w ramach zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz umówionego wynagrodzenia również inne wymagane przepisami prawa osoby, o ile okaże się to konieczne dla realizacji przedmiotowego zamówienia.
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  • Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 9.1. niniejszej SIWZ.III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Za najważniejsze roboty które należy wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody, uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 8.1.2) SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres gwarancji – 10
 • IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ndm.slupsk.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: NDM Zarządzanie nieruchomościami Urszula Podsiadły ul. Mostnika 12/1 76-200 Słupsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2015 godzina 15:00, miejsce: NDM Zarządzanie nieruchomościami Urszula Podsiadły ul. Mostnika 12/1 76-200 Słupsk.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany w ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-20013 w ramach Projektu Miejskiego pt. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słupsk na lata 2007-2015.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Napisany przez dnia

Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 21 w Słupsku realizowana w ramach Projektu Miejskiego Lokalny Program Rewitalizacja Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ndm.slupsk.pl

Słupsk: Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 21 w Słupsku realizowana w ramach Projektu Miejskiego Lokalny Program Rewitalizacja Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015

Numer ogłoszenia: 152658 – 2015; data zamieszczenia: 23.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Nasze Usługi

Responsive

Zarządzanie - administrowanie

„NDM Zarządzanie Nieruchomościami" z powodzeniem od wielu lat działa na słupskim rynku nieruchomości. Przez długie lata firma, w szczególności, specjalizowała się w obsłudze technicznej nieruchomości
Retina Ready

Monitoring

Profesjonalnie zajmujemy się szeroko pojętą elektroniką. Dysponując specjalistycznym sprzętem, doświadczeniem oraz wiedzą jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom z dziedziny elektroniki, automatyki oraz informatyki.
SEO Ready

Projekty i nadzór

Główną działalnością firmy jest szeroko rozumiane projektowanie sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Responsive

Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane budynków i budowli. Roczne i pięcioletnie przeglądy konstrukcyjno-budowlane. Przeglądy techniczne obiektów wielkopowierzchniowych
Retina Ready

Utrzymanie porządku

Świadczymy usługi utrzymania czystości i porządku w zakresie sprzątania wewnątrz budynków, w tym: klatek schodowych, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, dezynfekcja wind; sprzątania terenów zewnętrznych, ulic, placów.
SEO Ready

Pielęgnacja zieleni

Utrzymanie terenów zielonych (m.in. koszenie, przycinanie krzewów i żywopłotów, pielęgnacja rabat kwiatowych), prześwietlania drzew i krzewów